Participatiewet

Iedereen die kan werken, maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De Participatiewet houdt in dat iedereen die een beroep doet op een uitkering snel (weer) aan het werk gaat. Het doel is dat iedereen zelf voor inkomen zorgt.
Door de komst van de Participatiewet zijn drie andere wetten te vervallen: de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) en een gedeelte van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong.) Westrom voert voor vijf gemeenten een deel van de Participatiewet uit. 

Waardevolle medewerkers

Werkgevers en de overheid zorgen de komende jaren (tot 2026) voor 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit heet de banenafspraak. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen waardevolle medewerkers zijn voor uw bedrijf. Wanneer u een medewerker met een arbeidsbeperking in dienst neemt, geeft u invulling aan maatschappelijk verantwoord ondernemerschap en voldoet u mogelijk aan social return verplichtingen die een voorwaarde kunnen zijn bij aanbestedingen. Westrom kan werkgevers ondersteunen door bijvoorbeeld aanpassingen op de werkplek, professionele begeleiding door een jobcoach of loonkostensubsidie. Klik hier voor handige tips om mensen met een beperking aan de slag te helpen.

Doelgroepenregister

In het doelgroepenregister staan de gegevens van mensen die onder de banenafspraak vallen. UWV beoordeelt wie tot deze doelgroep behoort en beheert het register. Werkgevers kunnen bij UWV opvragen of een sollicitant of werknemer in dit register staat en dus meetelt voor de banenafspraak. 

Thea Jegers
Thea Jegers
T 06-81612998
Nathalie Timmermans
Nathalie Timmermans
T 06-10013537