Skip to main content

Voorgenomen besluit: gemeente Roermond neemt Westrom over

Op maandag 1 juli 2024, exact 50 jaar na de oprichting van Westrom, is het algemeen bestuur tot het voorgenomen besluit gekomen om Westrom over te dragen aan de gemeente Roermond. Westrom is een samenwerkingsverband van 5 gemeenten (Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Roerdalen en Roermond). In de komende maanden kunnen de raden van deze gemeenten hun zienswijze geven over het voorgenomen besluit. In november 2024 neemt het algemeen bestuur een definitief besluit over de overname van Westrom door de gemeente Roermond.

Aanleiding

Elk mens heeft waarde en verdient passend werk. Vanuit die overtuiging biedt Westrom al 50 jaar ondersteuning aan mensen die om welke reden dan ook een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Want iedereen doet mee en is nodig in onze samenleving. 
Sinds 2015 is de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) afgesloten voor nieuwe instroom. Nieuwe doelgroepen met een arbeidsbeperking worden nu door de gemeenten via de Participatiewet ondersteund bij de arbeidsinschakeling. De gemeenten in de regio kunnen voor de uitvoering van deze taak een beroep doen op Westrom.
Landelijk daalt de Wsw-doelgroep in een stevig tempo, terwijl de instroom van de nieuwe doelgroep achter blijft. Ook Westrom heeft met deze ontwikkeling te maken. Daarom heeft het algemeen bestuur zich beraden over de meest passende vorm waarin Westrom zich verder kan ontwikkelen. Uitgangspunt hierbij was dat de geboden dienstverlening en de infrastructuur die daarvoor nodig is, behouden blijft voor de doelgroepmedewerkers en de inwoners die in de toekomst zijn aangewezen op ondersteuning bij de arbeidsinschakeling. In januari 2024 besloot het algemeen bestuur om het scenario waarin de gemeente Roermond volledig verantwoordelijk wordt voor de bedrijfsvoering van Westrom, nader te onderzoeken. 

Samenloop met heroriëntatie gemeente Roermond

Parallel aan dit traject oriënteerde de gemeente Roermond zich op de manier waarop in de toekomst de brede doelgroep van de Participatiewet optimaal kan worden bediend. Het Roermondse college besloot om nader onderzoek te doen naar de ontwikkeling van een eigen Mensontwikkelbedrijf, waarbij tevens de mogelijkheid wordt bezien om Westrom hierin te integreren.

Voorgenomen besluit algemeen bestuur Westrom

Op basis van het uitgevoerde onderzoek is het algemeen bestuur op 1 juli 2024 tot het voorgenomen besluit gekomen om Westrom per 1 januari 2025 over te dragen aan de gemeente Roermond. Het algemeen bestuur is van mening dat dit betere kansen biedt voor het ontwikkelen van nieuwe dienstverlening en de instroom van nieuwe doelgroepen. Ook kunnen de risico’s die het gevolg zijn van de krimp van de Wsw-doelgroep beter worden opgevangen. Daardoor ontstaat op termijn een gunstiger financieel perspectief voor alle vijf Westrom-gemeenten. 
Voor de huidige medewerkers verandert er niets; iedereen behoudt zijn baan!