Vacatures extern lid dagelijks bestuur

Ter aanvulling op de deskundigheden van de huidige onafhankelijke leden van het dagelijks bestuur en ter completering van het dagelijks bestuur, zijn wij op zoek naar twee nieuwe bestuursleden. Er wordt gezocht naar een kandidaat met specifieke kennis en ervaring op het gebied van zorg en welzijn / HRM. Daarnaast is er een vacature voor een onafhankelijk lid met als aandachtsgebied bedrijfsvoering & financiën.

Het profiel

Bij de onafhankelijke leden dienen naast een brede visie, de volgende disciplines/deskundigheden aanwezig te zijn: 

 • bestuurlijk/maatschappelijk 
 • bedrijfskunde/organisatiekunde 
 • financieel-economisch 
 • zorg en welzijn 
 • juridisch 

Van de onafhankelijke leden wordt verwacht dat hij of zij de ontwikkelingen ten aanzien van zijn of haar kennisgebied weet te vertalen naar het sociale domein en naar Westrom in het bijzonder. Voorstelbaar is dat bepaalde kennisgebieden gecombineerd voorkomen in een persoon. Dit betekent dan ook, dat bij de samenstelling van de onafhankelijke leden vooral wordt gekeken of de drie leden op bovengenoemde kennisgebieden voldoende knowhow in huis hebben. 

Van elk bestuurslid wordt verwacht dat hij/zij:

 • een helikopterview heeft
 • als goed klankbord kan optreden richting de collega bestuursleden en de algemeen directeur
 • betrokken is bij en affiniteit heeft met de ontwikkelingen binnen het sociaal domein en de complexiteit van het maatschappelijke veld goed weet te duiden
 • ruime (eindverantwoordelijke) ervaring heeft binnen het bedrijfsleven
 • kennis en ervaring heeft in bestuurlijke besluitvormingsprocessen
 • een visie heeft op nieuwe ontwikkelingen binnen de samenleving
 • binding heeft met de regio Midden-Limburg
 • kan werken in teamverband
 • beschikt over eigenschappen als vergadervaardigheid, communicatievaardigheid en besluitvaardigheid 
   

Competenties

 • integer
 • gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen
 • overtuigingskracht
 • teamspeler
 • communicatief
 • heeft oog voor vele, soms tegengestelde, belangen
 • heeft een zakelijke instelling
   

De organisatie

Niet iedereen vindt gemakkelijk zijn of haar plek op de arbeidsmarkt. Westrom integreert mensen, die om welke reden dan ook een afstand hebben tot de arbeidsmarkt, in de samenleving door middel van werk. Als partner in participatie maakt Westrom het mogelijk dat mensen volwaardig aan het werk kunnen, daar waar het hen op eigen kracht (nog) niet lukt. Sinds 1 januari 2015 is de wetgeving ingrijpend veranderd en is Westrom voor vijf gemeenten in Midden-Limburg (Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Roerdalen en Roermond) én het bedrijfsleven partner voor de uitvoering van de Participatiewet. 

Ruim 1500 gemotiveerde medewerkers hebben passend werk bij of via Westrom. Daarmee vervult de organisatie een belangrijke maatschappelijke functie en zijn wij één van de grotere werkgevers in de regio. Westrom is een erkend leerwerkbedrijf en meervoudig gecertificeerd.

In juridische zin is Westrom een gemeenschappelijke regeling. Aan het hoofd van deze intergemeentelijke samenwerking staan een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur bestaat uit twee leden van het college van burgemeester en wethouders van elke deelnemende gemeente. Daarnaast zijn drie externe adviseurs aan het algemeen bestuur toegevoegd. Het dagelijks bestuur bestaat uit vijf afgevaardigden van het algemeen bestuur en drie externe leden (tevens adviseur van het algemeen bestuur), die op basis van hun deskundigheid door Westrom zijn gevraagd om zitting te nemen in het bestuur. 

De uitvoeringsorganisatie Westrom kent een platte organisatiestructuur. Aan het hoofd van de uitvoeringsorganisatie staat een algemeen directeur. Hieronder ressorteren een drietal managers: divisiemanager Bedrijven, divisiemanager Arbeidsontwikkeling en manager Sociale Zaken. Het centraal managementteam wordt gevormd door de algemeen directeur, de genoemde managers en de secretaris.


Gevraagde tijdsinzet

Het dagelijks bestuur vergadert gemiddeld 7 maal per jaar op een woensdag in de ochtend van 09.00 uur tot (uiterlijk) 12.00 uur. Het algemeen bestuur vergadert in principe twee maal per jaar (eveneens in de ochtenduren op woensdag). Twee maal per jaar is een gezamenlijk overleg tussen bestuur en ondernemingsraad onderdeel van de agenda. Een enkele keer per jaar bezoeken bestuursleden organisatie brede activiteiten of bijeenkomsten van het personeel. Daarnaast kan het voorkomen, dat incidenteel aan bestuursleden extra tijd wordt gevraagd ter ondersteuning van werkzaamheden. 


Bezoldiging

De vergoeding voor het bestuurslidmaatschap van Westrom is gebaseerd op de jaarlijks door het Ministerie BZK geïndexeerde bedragen voor politieke ambtsdragers van gemeenten. Het normbedrag 2018 voor de vergoeding van de werkzaamheden per vergadering bedraagt € 159,19. 


Reactie en procedure

Denkt u op basis van het beschreven profiel een geschikte kandidaat te zijn als lid Dagelijks Bestuur bij Westrom? Dan nodigen wij u graag uit om uw brief met CV te sturen aan Westrom, t.a.v. mevrouw D. Schaepkens-Offermans, e-mail: d.schaepkens@gmail.com o.v.v. sollicitatie lid Dagelijks Bestuur. Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd.

Voor vragen kunt u contact opnemen met mevrouw Maas (algemeen directeur) tel 0475 - 389 604 of mevrouw Schaepkens (bestuurssecretaris) tel 0475 - 389 655.